Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

I. Bevezetés
Az Adatkezelő személye:

Cégnév:Studyum Külkereskedelmi Kft.
8200. Veszprém Szeglethy utca 7.
elérhetőségek: 88- 425-462, 88-581-800, 88-581-801,
mobil: 20-36-52-362, e-mail: studyumveszprem@gmail.com
www.studyum.hu
Képviselő: Vágó Péter elnök
Adószám: 11323147-2-19
KSH azonosító: 11323147-8042-113-19
Cégbejegyzés száma: 19-09-500965
Felnőttképzési engedély száma: E-000519/2014

A Studyum Külkereskedelmi Kft.adatkezelőként az alábbi Szabályzat értelmében jár el. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkori érvényes változata a www. studyum.huweboldalon elérhető. Jelen szabályzat 2018. május 1.-től érvényes.

II. A szabályzat célja

II/1. A Studyum Külkereskedelmi Kft a www.studyum.hu weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeihez.

II/2. A weboldal üzemeltetője az online jelentkezés (képzés, vagy szolgáltatás megrendelés) alatt megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik azok biztonságról, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartásáról.

II/3.Jelen szabályzat az online jelentkezéssel (képzés, vagy szolgáltatás megrendelés) összefüggő adat közlésének és kezelésének szabályozása érdekében került megalkotásra.

III. Az adatkezelés elvei

III./1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételén célhoz kötöttnek és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (Célhoz kötöttség elve.)

III./2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérése alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (Arányosság, szükségesség elve)

III./3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és-ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges-naprakészségét, valamint azt, hogy az érinett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III./4. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a Studyum Külkereskedelmi Kft. gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

III./5. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. AStudyum Külkereskedelmi Kft a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

III./6. AStudyum Külkereskedelmi Kft a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

III./7. A Studyum Külkereskedelmi Kft személyes adatokat harmadik országban levő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.


IV. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

1. Felnőttképzési vagy továbbképzési rendszerben hallgatói jogviszonyt létesítőknél kezelt adatok köre:
Név:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Édesanyja neve:
Lakcím:
Társadalombiztosítási szám:
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: nem kötelező
Iskolai végzettség
Szakmai alkalmassági orvosi papír
Hatóság által kiállított hivatalos iratok

A törvény által előírt felnőttképzési szerződésben kötelezően az alábbi megfogalmazás kerül bele:
• A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen szerződés adatai, a képzés során keletkező tanulmányi, illetve jelenléti adatok, vizsgaeredmények. Az adatok felhasználási célja: tanfolyami adminisztráció és statisztika, minőségbiztosítás (képzésben résztvevői elégedettségmérés), későbbi másolatok és másodlatok kiadása. Az adatok feldolgozása elektronikusan és papír-alapon történik. Az adatok tárolásának időtartama korlátozás nélküli, illetve a jogszabályokban meghatározott időtartamú.
A képző az adatok kezelésénél az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data ProtectionRegulation, „GDPR”) szabályai szerint jár el. Személyes adatai kezelésénél a képzésben résztvevő hozzájárulásával, vagy törvény (vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli) jár el.
• A támogatott képzéssel kapcsolatos adatokat a képző 2028.12.31. napjáig elkülönítetten nyilvántartja az állami és uniós szervek részére kötelező adatszolgáltatása miatt.
• A képzésben résztvevő megismerte a személyes adatainak kezelési módját, s hozzájárult azok felhasználásához.


2. Uniós vagy más állami szervek által kiírt és nyert pályázatokon kezelt adatok köre:
A projektekben részt vevő hallgatói jogviszonyt létesítő magánszemélyek adatainak köre:
Név:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Édesanyja neve:
Lakcím:
Társadalombiztosítási szám:
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: nem kötelező
Iskolai végzettség
Szakmai alkalmassági orvosi papír
Hatóság által kiállított hivatalos iratok

A projekt lebonyolításában szerződéses jogviszonyt és szerződést is kötő magánszemélyek vagy vállalkozások adatainak köre:
Cégnév:
Cím:
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: nem kötelező
A vállalkozás (egyéni vállalkozó) adószáma:
A vállalkozás statisztikai számjele:
TEOR szám:
Ügyvezető neve vagy egyéni vállalkozó neve

3. Számlázás során kezelt adatok köre:
Név:
Irányítószám:
Város:
Cím: utca, házszám
Adószám vagy adóazonosító szám

4. Munkaszerződéssel, megbízási jogviszonnyal rendelkezők személyes adatainak köre:
Név:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Édesanyja neve:
Lakcím:
Társadalombiztosítási szám:
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: nem kötelező
Iskolai végzettség
Szakmai önéletrajz
Hatóság által kiállított hivatalos iratok


5. Online vagy hagyományos úton történő szolgáltatást megrendelő létesítésénél kezelt adatok köre:
Cégnév:
Cím:
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: nem kötelező
A vállalkozás (egyéni vállalkozó) adószáma:
A vállalkozás statisztikai számjele:
TEOR szám:
Ügyvezető neve vagy egyéni vállalkozó neve


V. Személyes adatok tárolása, az információbiztonság

V./1. Személyes adat csak e szabályzat IV. pontja szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

V./2. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel(ügyfélkapcsolat), a weboldalon történő regisztráció, jelentkezés céljából történő adatkezelés, kamerás megfigyelő rendszer működtetése, jogszabályokon alapuló adatkezelés az ott meghatározottak szerint.

V/3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Studyum Külkereskedelmi Kft. előzetes tájékoztatása alapján.

V./4. Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés megvalósulásáig, az érintett kérelme alapján adatainak törléséig (leiratkozási lehetőség) illetve a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén az ott meghatározott időtartamig.

V./5. A személyes adatok módosítására és törlésre, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésre a studyumveszprem@gmail.comelérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

V./6. A Studyum Külkereskedelmi Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy a az érintett által megadott személyes adatokat más személyes adattal nem kapcsolja össze. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
Hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerül.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

VI./1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását a studyumveszprem@gmail.com e-mail címre eljuttatott jelzése alapján.

VI./2. Az érintett kérelmére a Studyum Külkereskedelmi Kft tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy adatokat kik és milyen célból kapják vagy kapták meg.

VI./3. A Studyum Külkereskedelmi Kft a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
• kezelése jogellenes
• az érintett kéri
• az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
• az adatkezelés célja megszűnt
• az adatok tárolásának törvényben előírt határideje lejárt
• a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli.


VII./4. AStudyum Külkereskedelmi Kft a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét
sérti.

VII./5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatszolgáltatás esetén.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerű, közvéleménykutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.

VII./6. A Studyum Külkereskedelmi Kft - adatkezelés egyidejű felfüggesztésével -a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
munkanapon belülmegvizsgálja, annak eredményéről kérelmezőt írásba tájékoztatja.

Amennyiben akérelmező tiltakozása megalapozott, a Studyum Külkereskedelmi Kft az
adatkezelést -beleértve a korábbi adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és
az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg a tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

VII./7. Amennyiben az érintett a Studyum Külkereskedelmi Kft döntésével nem ért egyet
vagy a Studyum Külkereskedelmi Kft a 6.
pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult -annak közlésétöl számított 30
napon belül – bírósághoz fordulni.


VII./8. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal
élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, telefon +36(1)391-1400 www.naih.hu vagy ugyfelszolgalat@naih.hu
elérhetőségein.

VII./9. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatosjogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, telefon 06-1 457 71000, e-mail cím info@nmhh.hu elérhetőségein.

VII. Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzat a hatályos adatkezelési tevékenység előírásai alapján került meghatározásra.

Veszprém, 2018. május 01.

Vágó Péter
ügyvezető
Studyum Külkereskedelmi Kft